tahrife-mafahim-braye-etelafبر هم زدن اصول و اولویت‌ها، کمرنگ یا بیرنگ کردن خط قرمزهای متفاوت و متضاد گروه‌ها، از طریق بازی با مفاهیم و جا انداختن معنای جعلی برای آن‌ها در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها، ترفندی است که قرار است "همه با هم"‌ی دیگر را امکان پذیر سازد.
taloghate-meliمصاحبه شاهزاده با دویچه وله زنگ خطر دیگری را برای ایران‌دوستان و بخشی از طرفداران او بصدا درآورده است. او در این مصاحبه و در رابطه با قانون اساسی فعلی چنین گفته است: "وقتی در قانون اساسی‌‌ ما مواضع تبعیض‌آمیز علیه شهروندان ایران به خاطر تعلقات ملی، قومی، مذهبی یا ایدئولوژیک نهفته است، اولین اولویت رسیدن به این حقوق است..."